Wieluńscy policjanci podsumowali 2017 rok - Informacje - Komenda Powiatowa Policji w Wieluniu

Informacje

Strona znajduje się w archiwum.

Wieluńscy policjanci podsumowali 2017 rok

16 stycznia 2018 roku w Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu odbyła się odprawa służbowa z udziałem z-cy Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosława Rybki. Nie zabrakło również zaproszonych gości: Zastępcy Prokuratora Rejonowego w Wieluniu Jarosława Jajczaka, Starosty Powiatu Wieluńskiego Andrzeja Stępnia, Burmistrza Miasta Wielunia Pawła Okrasy, wójtów z gmin powiatu wieluńskiego, Dowódcy Jednostki Ratowniczo- Gaśniczej bryg. Jacka Witkowskiego, Komendanta Straży Miejskiej w Wieluniu Jarosława Surmy. Na odprawie rocznej Kierownictwo wieluńskiej policji na czele z Komendantem Powiatowym insp. Zbigniewem Polkiem podsumowało stan bezpieczeństwa w regionie, omówiono efekty pracy wieluńskich policjantów w minionym roku.

Odprawę rozpoczął Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu insp. Zbigniew Polek, który przedstawił i omówił efekty pracy pionu kryminalnego, jak również zaprezentował wyniki i poziom realizacji założeń na rzecz poprawy bezpieczeństwa pionu prewencji i ruchu drogowego za rok 2017.

Z dokonanej analizy wynika, że w powiecie wieluńskim poziom odnotowanych przestępstw utrzymuje się na podobnym poziomie porównując do roku ubiegłego.Od stycznia do grudnia 2017 roku stwierdzono ogółem 972 przestępstwa, z kolei w 2016 roku 973 przestępstwa. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost ogólnej wykrywalności w stosunku do roku ubiegłego na terenie powiatu wieluńskiego, która w 2017 roku wyniosła 82.8 %, a w 2016 roku była na poziomie 75,5%.

Wśród ogólnej liczby przestępstw znaczną część stanowią przestępstwa kryminalne, które są dla społeczeństwa najbardziej uciążliwe, w 2017 roku przestępstwa te stanowiły 56,69% wszystkich przestępstw stwierdzonych. W 2017 roku  na terenie działania KPP Wieluń odnotowano mniej takich czynów. Przestępstw stwierdzonych o charakterze kryminalnym w 2017 roku było 551, z kolei w 2016 roku 595. W tej kategorii przestępstw odnotowano wzrost wykrywalności, która w 2017 roku wyniosła 77,1 %, podczas gdy w 2016 roku wskaźnik ten ukształtował się na poziomie 64,7%.

W 2017 roku odnotowano spadek liczby przestępstw w 7 wybranych kategoriach do których zaliczono kradzież rzeczy cudzej, kradzież z włamaniem, uszkodzenie mienia, rozboje, uszczerbek na zdrowiu, bójkę pobicie oraz kradzież samochodu. W tej kategorii w 2017 roku odnotowano ogółem 185 przestępstw, z kolei w roku 2016 odnotowano ich 270 . Przy spadku liczby przestępstw stwierdzonych w tej kategorii, aż o 85, nastąpił wzrost ich wykrywalności, która w 2017 roku wyniosła 55,10 %, a w 2016 roku była na poziomie 38,2%.

W odniesieniu do przestępstw o charakterze gospodarczym nastąpił wzrost przestępstw stwierdzonych w 2017 roku, stwierdzono ich 181, z kolei w 2016 roku 127. Wskaźnik wykrywalności wyniósł w 2017 roku 79,6%.

W kategorii przestępstwa narkotykowe odnotowano wzrost wszczętych postępowań. W 2017 roku policjanci wszczęli 32 postępowania, z kolei w 2016 roku wszczęto 29 takich postępowań.

W odniesieniu do bezpieczeństwa w ruchu drogowym, w 2017 roku na drogach powiatu wieluńskiego odnotowano 35 wypadów drogowYych, w wyniku których śmierć poniosły 3 osoby, a 3 osoby zostały ranne. Odnotowano też 706 kolizji drogowych. W 2017 roku policjanci z Wydziału Ruchu Drogowego nałożyli ogółem 10551 mandatów karnych wobec sprawców wykroczeń. Skierowali 604 wnioski o ukaranie do sądu oraz zastosowali 1089 pouczeń. Świadczy to o wysokim poziomie zaangażowania policjantów realizujących zadania w tym zakresie.

Podczas odprawy nawiązano również do „Krajowej Mapy Zagrożeń Bezpieczeństwa” podsumowując jej funkcjonowanie w 2017 roku. Przy pomocy tego interaktywnego narzędzia w 2017 roku na terenie podległym Komendzie Powiatowej Policji w Wieluniu naniesiono 675 zgłoszeń, z czego 43,7 % zostało potwierdzonych przez wieluńskich policjantów. Wskazano również na szczególną rolę dzielnicowego w aspekcie funkcjonowania programu „Dzielnicowy bliżej nas” oraz aplikację „Moja Komenda”.

Zastępca Komendanta Wojewódzkiego Policji w Łodzi mł. insp. Jarosław Rybka podczas swojej oceny jednostki podkreślał zaangażowanie w wypełnianie obowiązków służbowych przez policjantów z wieluńskiej komendy oraz pogratulował osiągniętych w minionym roku wyników.

Głos zabrali również zaproszeni goście, którzy złożyli policjantom z wieluńskiej komendy gratulacje z tytułu osiągniętych w roku minionym wyników. W trakcie wystąpień nawiązano do do wzorowej dotychczasowej współpracy samorządów z kierownictwem komendy oraz policjantami. Odprawę podsumował Komendant Powiatowy Policji w Wieluniu, który podziękował za dobrą służbę wszystkim policjantkom, policjantom i pracownikom naszej jednostki oraz podkreślił dobrą współpracę na linii samorządów, prokuratury i jednostki straży pożarnej.